Saputra, Y., & Safitri, H. (2021). Alarm warning dan rem otomatis berbasis detak jantung pada olahraga bersepeda. JURNAL ELTEK, 19(2), 105-112. doi:10.33795/eltek.v19i2.296